KAFFED


KAFFED TARİHİ 

Susurluk Kafkas Derneği, kısa adı ile KAFFED olarak bilinen Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun bir üyesidir. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış olan 52 derneği çatısı altında toplayan KAFFED, Türkiye Kafkas diasporasının en köklü ve temsil kabiliyeti en yüksek örgütlenmesidir.
Susurluk Kafkas Derneği, Güney Marmara bölgesinde faaliyet gösteren diğer KAFFED üyesi derneklerin oluşturduğu KAFFED Güney Marmara Bölge Dernekleri’nin bir bileşenidir. Güney Marmara bölgesi dernekleri,  -KAFFED ilkeleri doğrultusunda-  kendi bağımsız faaliyetlerini sürdürmekle birlikte, birbirlerine olan coğrafi yakınlığın sağladığı avantajı da değerlendirerek, daima işbirliği ve dayanışma halindedirler. Bu dayanışmanın en açık göstergesi, uzun yıllardır düzenli ve kesintisiz olarak gerçekleştirilen KAFFED Güney Marmara Dernekleri Bölge Toplantıları’dır.
Susurluk Kafkas Derneği olarak federasyonumuzun tarihinin önemli dönüm noktalarını aşağıda kısa bir özet halinde sunuyoruz. KAFFED’in örgütlenme süreci ile ilgili daha detaylı bilgi ve belgelere ise şu adresten ulaşılabilir: 
 

1) Birbirinden bağımsız Kafkas derneklerinin kurulması (1946-1975)

Bu dönemde kurulan derneklerden bazıları şunlardır
-Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti (1946)
-İstanbul Kafkas Kültür Derneği (1952): Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti’nin isim ve üye yapısının değişmesi ile oluştu.
-Ankara Kafkas Derneği (1961)
-Bursa Kafkas Derneği (1965)
-Samsun Kafkas Derneği (1966)
-Sivas Kafkas Derneği (1966)
-Adana Kuzey Kafkasya Kültür ve Yardımlaşma Derneği (1967)
-Balıkesir Kafkas Derneği (1968)

2) Federasyonlaşma sürecinin başlaması (1975-1977)

1975’de Ankara’da başlayıp  İstanbul, Kayseri, Antalya ve tekrar Ankara’da devam eden çalışmalar, 5 Kasım 1977’de Ankara Kafkas Derneği’nden çıkmakta olan gençlerin üzerine ateş edilmesi ve Balıkesir’liTsey Mahmut Özden’in vefatı ile sekteye uğradı. 1980 Askeri darbesi ile dernek faaliyetleri, yeni anayasa ile de federasyonlaşma imkanı ortadan kalktı.
3) KAF-DER’in kurulma süreci (1990-1993)
1980’lerin ikinci yarısından itibaren dernekler faaliyetlerine yeniden başladılar. Federasyonlaşma süreci ise 26 Mayıs 1990 tarihinde Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nde gerçekleştilen“Kuzey Kafkasya Kültür Dernekleri Kültürel Danışma ve Dayanışma Toplantısı” ile yeniden başladı. KAFKAS DERNEÐİ’nin (KAF-DER) 5 Nisan 1993 tarihindeki kuruluşuna değin toplam 6 toplantı gerçekleştirildi.

4) KAF-DER’in genişlemesi (1993-2003)

Bu dönemde geçmişte kurulmuş olan derneklerin haricinde Kafkas Derneği’ne bağlı yeni şubeler açıldı. Susurluk Kafkas Derneği, Kaf-Der’in ilk şubesi olarak 1993 yılında kurulmuştur

5) KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’nun (KAFFED) kuruluşu (2003)

Federasyonlaşmaya imkan veren medeni kanun değişikliğinin yürürlüğe giriş tarihi olan 8 Aralık 2001’de, o tarihte 33 şubesi olan Kaf-Der federasyonlaşma çalışmalarına başladı. 3 Temmuz 2003 tarihi itibariyle merkezi Ankara’da olan ‘Kafkas Dernekleri Federasyonu’ kuruldu. 7 Aralık 2003 tarihinde Ankara’da yapılan son Genel Kurulun almış olduğu bir kararla kendiliğinden fesih talebinde bulunmayan tüm şubeler de feshedildi. Kaf-Der Genel Merkezi de şubesiz tek dernek halinde eski Ankara derneğinin yerini aldı. Böylece Merkez Şube ilişkisi dönemi tamamlanmış ve yeni bir döneme geçilmiş oldu. 
2003 yılından itibaren yeni üyelerin katılımı ile büyümeye devam eden KAFFED, şu anda 52 derneğin çatı örgütüdür ve Türkiye Kafkas diasporasının en köklü kurumudur.
Bu süreç içerisinde Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı adında bir vakıf da kuruldu. Vakıf hakkındaki detaylı bilgilere http://www.kafdav.org.tr/vakfa bağlı yayıncılık işletmesine ise http://www.kafdavyayincilik.com/ adreslerinden ulaşılabilmektedir.
 
KAFFED KURUCU YÖNETİM KURULU (03.07.2003)
Genel Başkan : Muhittin Ünal
KAFFED I. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
Genel Başkan : Muhittin Ünal
KAFFED II. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: Cihan Candemir
KAF-FED 3. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: Cihan Candemir
KAF-FED 4. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: Cihan Candemir
KAF-FED 5. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: Vacit Kadıoğlu
KAF-FED 6. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: Yaşar Aslankaya
KAF-FED 7. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: Yaşar Aslankaya